+48 732 737 037

kontakt@maritimehaircenter.pl

Kontakt

Kontakt

ADRES FIRMY

Maritime Hair Center S.C. Monika Barwińska Anna Słoma

ul. Ogarna 117/118/2
80- 826 Gdańsk

NIP 5833477349
REGON 525125130

ADRES GABINETU

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
80- 210 Gdańsk

DANE KONTAKTOWE

tel.: +48 732 737 037
e-mail: kontakt@maritimehaircenter.pl

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych dla osób kontaktujących się
z Maritime Hair Center s.c. Monika Barwińska Anna Słoma
Ogarna 117/118/2, 80-826 Gdańsk

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Maritime Hair Center s.c. Monika Barwińska Anna Słoma, Ogarna 117/118/2, 80-826 Gdańsk. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez tel. +48 732 737 037  lub e-mail: kontakt@maritimehaircenter.pl
 2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, w zależności od przedmiotu korespondencji, może stanowić art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f) RODO.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  – odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą, oraz w celu dalszej obsługi korespondencji z Państwem prowadzonej – tj. na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  – załatwienia sprawy, z którą Państwo się do nas zwracają, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych, lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora
  danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z prowadzoną przez Administratora
  działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
 5. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji na dany temat, przedawnienia roszczeń, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora
  przepisami prawa.
 7. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
 8. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
  – podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych – w oparciu o wydanie stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych lub na podstawie umów
  powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  – podmioty uprawione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym przy profilowaniu.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że serwery obsługujące Państwa skrzynki pocztowe znajdują się w państwie trzecim i mimo to zdecydowali Państwo
  o prowadzeniu korespondencji z wykorzystaniem takiej skrzynki.
 11. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu
  wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
  Warszawa).
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję lub załatwienie sprawy, za którą się Państwo do nas zwracają.
 13. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.